TERMA DHE KUSHTE

KUSHTET E PËRDORIMIT

Mirë se vini në faqen e internetit www.carroten.gr (“Website”). Qëllimi i kësaj faqe interneti është vetëm të ofrojë informacion në lidhje me Carroten dhe produkte të tjera përkatëse të kompanisë Gr. Sarantis S.A. dhe shoqëritë e tjera të grupit të shoqërive Sarantis (“Grupi”). Për më tepër, vizitorët e kësaj faqeje interneti mund të abonohen në faqen e internetit dhe të marrin pjesë në konkurse, të kërkojnë dërgimin e emaileve reklamuese dhe buletineve dhe të marrin pjesë në çdo aktivitet tjetër promovues në lidhje me produktet e mësipërme. Asnjë produkt i Carroten ose produkte të tjera nuk shitet ose ofrohet për shitje në këtë faqe interneti.

Kjo faqe interneti ju ofrohet për përdorim me kusht që t’i pranoni pa modifikuar këto Kushte të Përdorimit (“Kushtet”). Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte. Nëse nuk i pranoni të gjitha ose një pjesë të këtyre Kushteve, nuk jeni të autorizuar të përdorni këtë faqe interneti. Sigurohuni që të ktheheni periodikisht në këtë faqe në mënyrë që të rishikoni versionin më aktual të Kushteve. Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë dhe sipas gjykimit tonë për të ndryshuar ose modifikuar këto Kushte, pa qenë nevoja t’ju njoftojmë ose t’ju informojmë për ndryshimin ose modifikimin. Përdorimi i kësaj faqeje interneti nënkupton pranimin tuaj të Kushteve të përditësuara ose të modifikuara.

 

PËRDORIMI I FAQES SË INTERNETIT

Kopjimi, riprodhimi, ripublikimi ose rishpërndarja e përmbajtjes së Faqes së internetit ose e ndonjë pjese të saj është rreptësisht e ndaluar pa lejen paraprake me shkrim të Gr. Sarantis S.A. Për të kërkuar lejen përkatëse, mund të kontaktoni kompaninë tonë në të dhënat e mëposhtme të kontaktit: Gr. Sarantis S.A., 26, Amaroussiou-Halandriou Str., 15125 Maroussi, Athinë, Greqi, Tel: +30 210 6173000 – Fax: +30 210 6197100, e-mail:carroten@sarantis.gr.

Përdoruesit e kësaj faqe interneti nuk do të pësojnë asnjë tarifë për përdorimin e faqes së internetit në përputhje me këto Kushte. Megjithatë, kjo faqe interneti mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta, të cilat operohen dhe zotërohen nga ofrues të pavarur shërbimesh ose tregtarë/shitësit me pakicë. Këto palë të treta mund të paguajnë një tarifë për përdorimin e përmbajtjes ose shërbimit të caktuar të ofruar ose produkteve të ofruara për shitje në faqen e internetit. Kështu, ju duhet të bëni çdo hetim që mendoni se është i nevojshëm për të përcaktuar nëse do të shkaktohet një tarifë. Gr. Sarantis S.A. ose ndonjë kompani tjetër e Grupit nuk është në asnjë mënyrë përgjegjëse për përmbajtjen ose shërbimet e ofruara në faqet e internetit të palëve të treta.

Përmbajtja dhe informacioni i përmbajtur në këtë faqe interneti – duke përfshirë, por pa u kufizuar në mesazhe, të dhëna, tekste, muzikë, zë, informacion, grafikë, video, fotografi, softuer, kod ose material tjetër – si dhe infrastrukturën e përdorur për të operuar këtë faqe. Faqja e internetit, janë pronë e kompanisë Gr. Sarantis S.A. Ju pranoni të mos kopjoni, modifikoni, shpërndani, transmetoni, riprodhoni, publikoni, krijoni vepra të prejardhura dhe të mos shisni, transferoni ose rishitsni asnjë informacion, softwear, produkt ose shërbim të marrë nga ose nëpërmjet kësaj faqeje interneti.

Ju pranoni më tej të mos e përdorni këtë faqe interneti ose përmbajtjen e saj për ndonjë qëllim komercial. Ju pranoni se nuk do të monitoroni ose kopjoni asnjë përmbajtje ose informacion të kësaj faqeje interneti duke përdorur ndonjë robot, merimangë, kruajtëse ose mjete të tjera të automatizuara ose ndonjë proces manual për çfarëdo qëllimi pa lejen tonë të shprehur me shkrim. Ju pranoni të mos shkelni kufizimet që ne mund të vendosim në çdo titull të përjashtimit të robotëve në këtë faqe interneti ose të anashkaloni ose anashkaloni masat e tjera të përdorura për të parandaluar shkeljet ose për të kufizuar aksesin në këtë faqe interneti. Ju pranoni se nuk do të ndërmerrni asnjë veprim që mund të imponojë një ngarkesë të paarsyeshme ose në mënyrë disproporcionale të madhe në infrastrukturën tonë.

Ju gjithashtu pranoni të mos lidhni në thellësi asnjë pjesë të kësaj faqeje interneti për asnjë qëllim pa lejen tonë të shprehur me shkrim dhe të mos “kornizoni”, “pasqyroni” ose të inkorporoni në ndonjë mënyrë tjetër asnjë pjesë të kësaj faqeje interneti në ndonjë uebsajt tjetër pa autorizimin tonë paraprak me shkrim. Ju pranoni që nuk do të përpiqeni të modifikoni, përktheni, përshtatni, modifikoni, dekompiloni, çmontoni ose rindërtoni asnjë program softuerësh që përdoret nga Grupi Sarantis në lidhje me këtë faqe interneti.

 

ZONAT INTERAKTIVE TË FAQEVE

Kjo faqe interneti mund të përmbajë forume diskutimi, tabela buletinesh, shërbime rishikimi ose forume të tjera në të cilat ju do të jeni në gjendje të postoni komentet tuaja ose komentet e produkteve ose mesazhe ose përmbajtje të tjera në faqen e internetit (“Zonat ndërvepruese”). Në rast se kjo faqe interneti ofron shërbime të zonave interaktive, ju jeni vetëm përgjegjës për përdorimin e këtyre zonave.

Duke përdorur çdo Zonë Interaktive, ju pranoni shprehimisht të mos postoni, ngarkoni, transmetoni, shpërndani, ruani ose publikoni në ndonjë mënyrë tjetër përmes faqes së internetit: a) çdo mesazh, të dhëna, informacion, tekst, muzikë, zë, foto, grafikë, kode ose çdo material tjetër (“Përmbajtja”) që është i rremë, i paligjshëm, mashtrues, shpifës, shpifës, i pahijshëm, kërcënues, nënçmues, cenon privatësinë ose të drejtat e palëve të treta ose është ndryshe i paligjshëm ose i kundërshtueshëm b) përmbajtje që mund të përbëjë, inkurajojë , promovojnë ose japin udhëzime për kryerjen e një veprimtarie të paligjshme, vepër penale, shkaktojnë përgjegjësi civile ose shkelin të drejtat e çdo personi në çdo vend të botës c) përmbajtje që ofron informacion udhëzues për çdo veprimtari të paligjshme, duke përfshirë krijimin e viruset kompjuterike d) përmbajtje që mund të cenojë çdo markë tregtare, sekret tregtar, patentë, të drejtë autori ose të drejta të tjera të pronësisë intelektuale ose të drejta të tjera të ndonjë pale të tretë e) përmbajtje që promovon një kopje të paligjshme ose të paautorizuar të veprës së mbrojtur nga e drejta e autorit të një personi tjetër, si p.sh. ofrimi i kompjuterit të piratuar programe ose lidhje me to, duke ofruar informacion për të anashkaluar pajisjet e prodhuara për mbrojtjen nga kopjimi dhe duke ofruar muzikë të piratuar ose lidhje me skedarë muzikorë të piratuar f) përmbajtje që imiton ndonjë person të tretë, person fizik ose ent ose në mënyra të tjera keqinterpreton një lidhje me një person ose ent , duke përfshirë një kompani të Grupit Sarantis g) reklamat e pakërkuara, postimet masive (spamming), transmetimi i “mail-eve të padëshiruara”, letra zinxhir, reklama, konkurse, lotari ose skema piramidale h) informacione private të çdo pale të tretë, duke përfshirë emrat, adresat, numrat e telefonit, adresat e postës elektronike dhe numrat e kartës së kreditit i) përmban faqe të kufizuara ose vetëm me fjalëkalim për akses në faqe ose faqe ose imazhe të fshehura (ato jo i lidhur me ose nga një faqe tjetër e aksesueshme) j) viruse, të dhëna të korruptuara ose skedarë të tjerë të dëmshëm ose shkatërrues k) lidhje me përmbajtjen që ose shkel nënseksionet e mëparshme të këtij dokumenti ose kufizojnë ose pengojnë çdo person tjetër të përdorë Zonat Interaktive ose faqen e internetit ose mund të ekspozojnë Grupin Sarantis ndaj çdo rreziku apo detyrimi të çdo lloji.

Grupi Sarantis nuk mban asnjë përgjegjësi dhe nuk mban asnjë përgjegjësi për çdo përmbajtje të postuar, ruajtur ose ngarkuar nga ju, ose për ndonjë humbje ose dëmtim nga postimi, ruajtja ose ngarkimi i mësipërm dhe nuk është përgjegjës për asnjë gabim, shpifje, falsifikime, keqinterpretime ose përdorim i gjuhës së keqe nga Përmbajtja. Edhe pse Grupi Sarantis nuk ka asnjë detyrim për të kontrolluar, modifikuar ose monitoruar çdo Përmbajtje të postuar ose shpërndarë përmes ndonjë zone interaktive, Grupi Sarantis rezervon të drejtën të heqë, ekranizojë ose modifikojë pa paralajmërim çdo Përmbajtje të postuar ose ruajtur në website në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye, dhe ju jeni vetëm përgjegjës për të krijuar kopje rezervë dhe për të zëvendësuar çdo Përmbajtje të postuar ose të ruajtur në faqen e internetit me koston dhe shpenzimin tuaj të vetëm.

Çdo përdorim i Zonave Interaktive ose pjesëve të tjera të Faqes në kundërshtim me sa më sipër, shkel Kushtet e kësaj faqeje interneti dhe mund të rezultojë, ndër të tjera, në përfundimin ose pezullimin e të drejtave tuaja për të përdorur Zonat Interaktive dhe/ose website. Grupi Sarantis mund t’u zbulojë autoriteteve kompetente të dhënat e trafikut dhe vendndodhjes së personave fizik ose juridik në përputhje me dispozitat e ligjit grek 3917/2011 që transpozon Direktivën 2006/24/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 15 mars 2006 mbi mbajtjen e të dhënave të krijuara ose të përpunuara në lidhje me ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike të disponueshme publikisht ose të rrjeteve publike të komunikimit në legjislacionin kombëtar dhe çdo dispozitë tjetër ligjore në fuqi. Ne gjithashtu mund të zbulojmë çdo informacion që e konsiderojmë të nevojshëm, duke përfshirë informacionin e profilit të përdoruesit, adresën e emailit, adresën IP dhe informacionin e trafikut, historinë e përdorimit dhe përmbajtjen e postuar, në përputhje me vendimet e gjykatës dhe urdhrat e prokurorit publik ose urdhrat e autoriteteve të tjera kompetente.

 

PËRJASHTIMI I PËRGJEGJËSISË

Kompanitë e Grupit Sarantis mohojnë të gjitha garancitë dhe deklaratat se serverët ose emailet e tij që dërgohen nga kompanitë e Grupit Sarantis janë pa viruse ose përbërës të tjerë të dëmshëm, në masën maksimale të lejuar sipas ligjit në fuqi. Kompanitë e Grupit Sarantis nuk do të jenë përgjegjëse për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë ose humbje të të ardhurave, fitimeve, emrit të mirë, të dhënave ose kontratave ose ndonjë dëmi që rrjedh ose lidhet në ndonjë mënyrë me aksesin tuaj në këtë faqe interneti ose me shfaqjen ose përdorimi i faqes së internetit ose me vonesë ose pamundësi për të hyrë, shfaqur ose përdorur këtë faqe interneti.

Përveç kësaj, ne mohojmë të gjitha përgjegjësitë për çdo përmbajtje të shfaqur në faqet e internetit të palëve të treta që janë të lidhura me këtë faqe interneti përmes lidhjeve të çdo lloji.

Këto Kushte dhe mohimi i mësipërm nuk ndikojnë në zbatimin e dispozitave të detyrueshme që nuk mund të përjashtohen sipas ligjit në fuqi.

 

DËSHMËRIMI

Ju pranoni të mbroni dhe dëmshpërbleni kompanitë e Grupit Sarantis dhe cilindo prej përfaqësuesve, drejtorëve, punonjësve dhe agjentëve të tyre nga dhe kundër çdo pretendimi, kërkese, dëmi, gjobë, gjobë ose kosto dhe shpenzime të tjera të çdo natyre, duke përfshirë por pa u kufizuar në tarifat ligjore dhe kontabël, që mund të sillen nga palët e treta si rezultat i shkeljes nga ana juaj të këtyre Kushteve ose përdorimit nga ana juaj të kësaj faqeje interneti.

 

LIDHJE ME FAQET E PARËVE TË TRETË

Kjo faqe interneti mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të operuara nga palë të tjera përveç Grupit Sarantis. Lidhje të tilla jepen vetëm për referencën tuaj. Ne nuk i kontrollojmë faqet e tilla të internetit dhe nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen e tyre ose për privatësinë ose praktikat e tjera të këtyre faqeve të internetit. Për më tepër, ju takon juve të merrni masa paraprake për t’u siguruar që çdo lidhje që zgjidhni ose softwear që shkarkoni (qoftë nga kjo faqe interneti ose faqe të tjera website) nuk ka elementë të tillë si viruse, krimba, kuaj trojan ose defekte. Përfshirja jonë e hiperlidhjeve në faqet e internetit të palëve të treta nuk nënkupton ndonjë miratim të përmbajtjes së faqeve të tilla të internetit ose ndonjë lidhje me operatorët e tyre. Në disa raste, një faqe interneti e palës së tretë mund t’ju kërkohet të lidhni profilin që keni krijuar në këtë faqe interneti me profilin e krijuar në një faqe interneti të palës së tretë. Zgjedhja për ta bërë këtë është thjesht opsionale dhe vendimi për të lejuar lidhjen e këtij informacioni mund të çaktivizohet me faqen e internetit të palëve të treta në çdo kohë.

 

SOFTWEAR

Çdo softwear që vihet në dispozicion për t’u shkarkuar nga faqja e internetit e Grupit Sarantis (“softwear “) është ose vepër e mbrojtur nga të drejtat e autorit të Grupit Sarantis ose softwear tjetër të palëve të treta siç identifikohet.

Përdorimi i Softwear-it rregullohet nga kushtet e marrëveshjes së licencës së përdoruesit fundor, nëse ka, e cila shoqëron ose përfshihet me Softwear-in (“Marrëveshja e Licencës”). Ju nuk mund të instaloni ose përdorni ndonjë softwear që shoqërohet ose përfshin një Marrëveshje Licence, përveç nëse së pari pranoni kushtet e Marrëveshjes së Licencës. Për çdo softwear të vënë në dispozicion për shkarkim në këtë faqe interneti që nuk shoqërohet me një marrëveshje licence, ne i japim përdoruesit një licencë të kufizuar, personale, të patransferueshme për të përdorur softwear-in për përdorimin e kësaj faqeje interneti në përputhje me termat dhe kushtet aktuale dhe për asnjë qëllim tjetër. Ju lutemi, kini parasysh se i gjithë softwear-i, duke përfshirë pa kufizim të gjithë kodin HTML, XML dhe JAVA që përmban kjo faqe interneti, i përket Grupit Sarantis dhe mbrohet nga ligjet e të drejtave të autorit dhe dispozitat e traktateve ndërkombëtare. Çdo kopjim, riprodhim ose rishpërndarje e Softwear-it është shprehimisht i ndaluar dhe mund të rezultojë në dënime të rënda civile dhe penale.

 

E DREJTA E AUTORIT DHE TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE

Të gjitha përmbajtjet e kësaj faqe interneti janë të drejta autoriale të Grupit të Kompanive Sarantis. Grupi Sarantis nuk është përgjegjës për përmbajtjen në faqet e internetit të operuara nga palë të treta përveç kompanive që i përkasin Grupit Sarantis. Fjala “Carroten”, logoja “Carroten” dhe të gjithë emrat e tjerë të produkteve të Grupit Sarantis të shfaqura në faqen e internetit janë marka tregtare të regjistruara të kompanive që i përkasin Grupit Sarantis dhe nuk mund të kopjohen, imitohen ose përdoren ndryshe, tërësisht ose pjesërisht. pa lejen paraprake me shkrim të Grupit Sarantis ose pronarit të markës tregtare në fuqi.

Për më tepër, pamja dhe ndjesia e kësaj faqeje interneti, duke përfshirë të gjitha titujt e faqeve, faqet, grafikët, ikonat e butonave dhe skriptet, është e drejta e autorit dhe veshje tregtare e Grupit Sarantis dhe nuk mund të kopjohet, imitohet ose përdoret ndryshe, tërësisht ose pjesërisht. pa lejen paraprake me shkrim të Grupit Sarantis. Të gjitha markat e tjera tregtare, aplikacionet e markave tregtare, emrat e produkteve dhe emrat e kompanive ose logot e përmendura në faqen e internetit janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Referenca ndaj ndonjë produkti, shërbimi, titulli dallues, emri i kompanisë, marka tregtare ose veshje tregtare që i përket një pale të tretë nuk përbën ose nënkupton miratim, mbështetje, reklamë, rekomandim, sponsorizim ose lidhje tjetër të Grupit Sarantis për sa më sipër.

 

POLITIKA E PRIVATËSISË

Kur vizitoni këtë faqe interneti, ne mbledhim automatikisht disa informacione rreth kompjuterit tuaj, të tilla si të dhënat e sesionit, duke përfshirë adresën tuaj IP, softwear-in e shfletuesit të web dhe website referues. Ruajtja automatike dhe e përkohshme e këtij informacioni është e nevojshme për kryerjen e transmetimit në rrjetin e komunikimeve elektronike. Informacioni i mbledhur në këtë mënyrë nuk ruhet për një periudhë kohore më të gjatë se sa kërkohet për transmetimin dhe menaxhimin e trafikut, ndërsa të gjitha kërkesat e privatësisë përmbushen gjatë periudhës së ruajtjes.

Nëse zgjidhni të regjistroheni si anëtar i faqes sonë të internetit, në mënyrë që të jeni në gjendje të merrni buletinin ose të merrni pjesë në gara ose për ndonjë arsye tjetër, ju na jepni të drejtën për të marrë dhe ruajtur çdo informacion që na jepni për ju, duke përfshirë por pa kufizim në emrin dhe mbiemrin tuaj, numrin e telefonit, adresën postare dhe emailin, emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. Ne gjithashtu mund të kërkojmë informacion shtesë rreth jush, në veçanti zakonet tuaja të blerjeve ose interesat tuaja, në mënyrë që të jemi në gjendje të rregullojmë përmbajtjen e konkurseve ose buletineve ose përmbajtjen e faqes në internet në përgjithësi në përputhje me interesat tuaja. Të dhënat në fjalë përdoren ekskluzivisht për regjistrimin dhe menaxhimin e llogarisë suaj, për komunikimin me ju dhe dhënien e informacionit në lidhje me “produktin”, buletinët dhe pjesëmarrjen tuaj në konkurset që keni zgjedhur dhe për t’iu përgjigjur për pyetjet dhe komentet tuaja dhe ju njoftojmë për oferta speciale, produkte ose shërbime të reja, për të zbatuar Kushtet e përdorimit dhe në përgjithësi për arsye të përmirësimit të shërbimeve tona.

Për më tepër, nëse përdorni shërbime të palëve të treta, si shërbimet e rrjeteve sociale, përmes faqes sonë të internetit, ne mund të mbledhim të dhëna të tilla si emri juaj i përdoruesit, fjalëkalimi juaj dhe informacione të tjera që mund të na vihen në dispozicion nëpërmjet këtyre shërbimeve.

Në të ardhmen mund të keni mundësinë të jepni informacione kontakti të palëve të treta përmes faqes sonë të internetit. Ju duhet të merrni pëlqimin e palëve të treta përpara se t’i jepni Grupit Sarantis çdo informacion personal në lidhje me individ të tretë.

Nëse jeni regjistruar si anëtar i kësaj faqeje interneti, ju mund të aksesoni dhe përditësoni informacionin që na keni dhënë në çdo kohë dhe të mbyllni llogarinë tuaj në çdo kohë. Ju gjithashtu mund të zgjidhni të mos na jepni fare informacion. Megjithatë, nëse nuk na jepni ndonjë nga informacionet e kërkuara për regjistrimin tuaj, mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha shërbimet e disponueshme në faqen tonë të internetit.

Nëse jeni regjistruar si anëtar i regjistruar, do të keni mundësinë të çregjistroheni, në çdo email që ju dërgojmë, nga çdo komunikim promovues që dërgohet nga Grupi Sarantis. Megjithatë, në një rast të tillë ne rezervojmë të drejtën t’ju dërgojmë mesazhe administrative ose njoftime shërbimi në lidhje me llogarinë tuaj të anëtarit ose pjesëmarrjen tuaj në një konkurs të organizuar përmes faqes sonë të internetit.

Cookies janë skedarë të vegjël teksti që mund të ruhen në hard diskun e kompjuterit tuaj, nëse shfletuesi juaj i internetit e lejon këtë. Cookies mund të përdoren në këtë faqe interneti për të qenë në gjendje të identifikoni shfletuesin e internetit që përdorni si vizitor i kaluar dhe të mbani mend preferencat e paraqitura nga përdoruesi më parë në faqen tonë të internetit. Për më tepër, përdorimi i cookies na ndihmon të masim dhe hulumtojmë efektivitetin e veçorive të faqes në internet dhe shërbimet tona, në mënyrë që të personalizojmë përmbajtjen e faqes sonë të internetit dhe pamjen dhe ndjesinë e përgjithshme të saj sipas preferencave tuaja.

Pjesa “Ndihma” e shiritit të veglave në shumicën e shfletuesve do t’ju informojë se si mund ta parandaloni shfletuesin tuaj të pranojë skedarë të rinj, si t’ju njoftojë shfletuesi juaj kur merrni një skedar të ri ose si të çaktivizoni llojet jo thelbësore të kukive. Ju lutemi vini re se nëse refuzoni të pranoni cookies, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa nga shërbimet e ofruara në këtë faqe interneti.

Kjo faqe interneti mund të përdorë gjithashtu sinjalizues web (të njohur gjithashtu si etiketa pikselësh ose gabime në web), të cilat janë grafika të vogla me një identifikues unik, të ngjashëm në funksion me cookie-t, që vendosen në kodin e një faqeje interneti. Web sinjalizuese mund të përdoren për të monitoruar modelet e trafikut të përdoruesve nga një faqe brenda faqeve tona të internetit në tjetrën, për të kuptuar nëse keni ardhur në faqen tonë të internetit nga një reklamë në internet e shfaqur në një faqe interneti të palëve të treta dhe për të përmirësuar performancën e sajtit tonë të internetit. Ne gjithashtu mund t’i lejojmë ofruesit tanë të shërbimeve të përdorin sinjalizues web për të na ndihmuar të kuptojmë se cilat e-maile janë hapur nga marrësit dhe për të gjurmuar veprimet e kryera në faqen tonë të internetit.

Ne nuk lejojmë palët e treta të mbledhin të dhëna kontakti ose informacione të tjera personale që ofrohen në faqen tonë të internetit dhe ne nuk ndajmë me ta asnjë informacion personal që ju na keni njoftuar.

Nëse ndonjë pjesë e kësaj faqeje interneti ju lidh me faqet e internetit të palëve të treta, ato site të jashtme nuk funksionojnë sipas kushteve aktuale të politikës së privatësisë. Ne ju rekomandojmë që të shqyrtoni deklaratat e privatësisë të postuara në faqet e internetit të palëve të treta në mënyrë që të kuptoni procedurat e tyre për mbledhjen, përdorimin, modifikimin dhe zbulimin e informacionit personal.

Megjithëse asnjë ofrues shërbimi nuk mund të garantojë sigurinë absolute të informacionit tuaj, ne ju informojmë se zbatojmë procedurat e duhura të sigurisë teknike dhe fizike për të ndihmuar në mbrojtjen e informacionit personal që ju na jepni. Përveç kësaj, ne përdorim enkriptim kur transmetojmë informacione personale midis sistemit tuaj dhe sistemit tonë dhe përdorim firewalls dhe sisteme të zbulimit të ndërhyrjeve që na ndihmojnë të parandalojmë personat e paautorizuar që të kenë akses në informacionin tuaj.

 

MODIFIKIMET

Grupi Sarantis mund të ndryshojë, shtojë ose fshijë cilindo nga këto Kushte të Përdorimit sipas gjykimit të tij, kur e sheh të nevojshme dhe të arsyeshme për qëllime ligjore, rregullatore të përgjithshme dhe teknike, ose për shkak të ndryshimeve në shërbimet e ofruara ose natyrën ose paraqitjen e faqen e internetit ose për ndonjë arsye tjetër.

Grupi Sarantis mund të ndryshojë, pezullojë ose ndërpresë çdo aspekt të shërbimeve të kësaj faqe interneti në çdo kohë, duke përfshirë disponueshmërinë e çdo veçorie, bazë të dhënash ose përmbajtjeje, me përjashtim të informacionit të kërkuar nga ligji. Grupi Sarantis mund të vendosë gjithashtu kufizime në disa veçori ose shërbime ose të kufizojë aksesin tuaj në të gjitha ose pjesët e faqes së internetit ose çdo faqe interneti tjetër të operuar nga Sarantis Group pa njoftim ose përgjegjësi për arsye teknike ose sigurie, për të parandaluar aksesin e paautorizuar, humbjen të ose shkatërrimit të të dhënave ose kur ne konsiderojmë sipas gjykimit tonë se ju jeni në shkelje të ndonjë dispozite të këtyre Kushteve ose të ndonjë dispozite ligjore në lidhje me këtë faqe interneti.

Përdorimi i vazhdueshëm i kësaj faqeje interneti pas publikimit të këtyre Kushteve ose postimit të ndonjë njoftimi për çdo ndryshim të tij tregon dhe deklaron pranimin tuaj të këtyre Kushteve dhe modifikimeve të tyre.

 

E PËRGJITHSHME

Zbatimi i këtyre Kushteve i nënshtrohet ligjeve ekzistuese dhe asnjë kusht i sa më sipër nuk mund të kufizojë detyrimin tonë për të përmbushur kërkesat ligjore që janë në fuqi në lidhje me përdorimin e faqes aktuale të internetit ose përmbajtjes së tij ose çdo informacioni të mbledhur ose të ruajtur përkohësisht me në lidhje me përdoruesit e faqes në internet.

Gjykatat kompetente për zgjidhjen e çdo mosmarrëveshjeje që lind nga përdorimi i faqes së internetit do të jenë gjykatat e qytetit të Athinës, Greqi.

Nëse ndonjë pjesë e këtyre Kushteve përcaktohet të jetë e pavlefshme ose e pavlefshme në përputhje me ligjin në fuqi, duke përfshirë por pa u kufizuar në mohimin e përgjegjësisë, atëherë dispozita e pavlefshme ose e pavlefshme nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e Kushteve të tjera të Përdorimit.

Kushtet aktuale të përdorimit janë të disponueshme në gjuhën e faqes së internetit.

Ne rezervojmë të gjitha të drejtat që nuk përmenden në mënyrë eksplicite në këto Kushte.

Data e përditësimit të fundit [26/03/2024]